Dữ liệu biên mục
Wu, Yongping, 1962-
        A political explanation of economic growth : state survival, bureaucratic politics, and private enterprises in the making of Taiwan’s economy, 1950-1985 /  Yongping Wu. - 1e. - Cambridge, Mass. : Harvard University Asia Center : Distributed by Harvard University Press, 2005
        xviii, 410 tr. : minh họa ; 24 cm.        
1. Chính sách công nghiệp - -- Đài Loan. 2. Đài Loan - -- Chính sách kinh tế - -- 1945-. 3. Đài Loan - -- Điều kiện kinh tế - -- 1945-. 4. Đài Loan - -- Chính trị và nhà nước - -- 1945-. 

Phân loại DDC : 330.951 W959-PoliE

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1300031
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)