Dữ liệu biên mục
Nye, Joseph S
        The paradox of American power : why the world’s only superpower can’t go it alone /  Joseph S. Nye, Jr.. - 1e. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2002
        xviii, 222 tr. ; 25 cm.        ISBN: 0195150880
        
1. Hợp tác quốc tế. 2. Toàn cầu hóa. 3. Công nghệ thông tin - -- Khía cạnh chính trị - -- Việt Nam. 

Phân loại DDC : 327.73 N994-ParaA

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0200021
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)