Dữ liệu biên mục
Jamieson, Neil L
        Understanding Vietnam /  Neil L. Jamieson. - 1e. - Berkeley : University of California Press, 1993
        xv, 428 tr. : minh họa ; 24 cm.
        Thư mục tr. 401-412
        ISBN: 0520080483
        
1. Việt Nam - -- Lịch sử, -- 1858-1945. 2. Việt Nam - -- Lịch sử, -- Thế kỷ 20. 

Phân loại DDC : 959.7 J32-UndeV

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0001638
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)