Dữ liệu biên mục
        Kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011. Results of the 2011 rural, agricultral and fishery census.  T.3 Volume 3  : Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản = Agriculture, forestry and fishery . - Hà Nội : Thống kê, 2013
        350 tr. : hình vẽ, biểu đồ màu ; 29 cm.        
1. Nông nghiệp-- -- Thống kê-- -- Ấn phẩm định kỳ. 2. Thủy sản-- -- Thống kê-- -- Ấn phẩm định kỳ. 3. Lâm nghiệp-- -- Thống kê-- -- Ấn phẩm định kỳ. 
I. Tổng Cục Thống kê.

Phân loại DDC : 315.97 TCTK-Non11/T.3

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0001803
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)