Dữ liệu biên mục
        Agriculture and the state : growth, employment, and poverty in developing countries /  edited by C. Peter Timmer. - 1e. - Ithaca : Cornell University Press, 1991
        xiii, 311 tr. : minh họa ; 23 cm.        ISBN: 0801499119
        
1. Nông nghiệp và Nhà nước - -- Quốc gia đang phát triển. 
I. Timmer, C. Peter.

Phân loại DDC : 338.189 1 T584-AgriS

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0000704-5
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)