Tài liệu mới
1.Niên giám thống kê Việt Nam 2016 = Statistical yearbook of Vietnam 2016 / Tổng cục Thống kê 
2.Basic methods of policy analysis and planning / Carl V. Patton, David S. Sawicki, Jennifer J. Clark. 
3.Debt defaults and lessons from a decade of crises / Federico Sturzenegger, Jeromin Zettelmeyer. 
4.Principles of financial regulation / John Armour, Dan Awrey, Paul Davies, Luca Enriques, Jeffrey N. Gordon, Colin Mayer, and Jennifer Payne. 
5.The Oxford handbook of human motivation / Richard M. Ryan hiệu đính 
6.The art of lobbying : building trust and selling policy / Bertram J. Levine. 

Xem thêm các ấn phẩm khác